info

Harmonogram rozliczenia staży i wypłaty stypendium stażowego

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia wakacyjnych staży zawodowych w ramach projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja”, pragniemy poinformować uczniów odbywających staż o wymaganiach dotyczących rozliczenia stażu oraz harmonogramie dostarczenia dokumentów i wypłat stypendium stażowego.

Przypominamy, że każdy stażysta po zakończeniu stażu zobowiązany jest dostarczyć do biura projektu (Starostwo Powiatowe w Rypinie, biuro nr 113 i 115):

- listę obecności – uzupełnioną i potwierdzoną pieczęcią i podpisem pracodawcy,

- dzienniczek stażu – wypełniony zgodnie z przebiegiem realizowanego stażu, potwierdzony pieczęciami i podpisami pracodawcy/opiekuna stażu wraz z oceną o przebiegu stażu uwzględniającą opis  uzyskanych przez stażystę kompetencji – umiejętności praktycznych nabytych podczas stażu zgodnie z daną branżą.

Wskazane wyżej dokumenty stażowe należy dostarczyć do biura projektu zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem:

24.08.2020 r. (poniedziałek)

godz. 10.00 – technik mechanizacji rolnictwa, leśnik, usług fryzjerskich, weterynarii, technologii żywności,

godz. 11.00 – technik informatyk, grafiki komputerowej,

godz. 12.00 – technik mechatronik, pojazdów samochodowych,

godz. 13.00 – technik agrobiznesu, architektury krajobrazu.

25.08.2020 r. (wtorek)

godz. 10.00 – technik logistyk,

godz. 11.00 – technik żywienia i usług gastronomicznych,

godz. 13.00 – technik ekonomista.

Podstawą otrzymania skierowania do wypłaty stypendium stażowego jest prawidłowe rozliczenie się ze wskazanych powyżej dokumentów. Prosimy o rzetelne uzupełnienie i przeanalizowanie dzienniczka stażu oraz zabranie dokumentu tożsamości.

Stypendia stażowe wypłacane będą w kasie starostwa wyłącznie osobom odbywającym staż. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się w we wskazanym terminie prosimy o kontakt  z biurem projektu w celu ustalenia innego terminu. 

Poniżej zamieszczony został regulamin refundacji kosztów dojazdu uczestników staży zawodowych.

Regulamin refundacji kosztów dojazdu