Wykaz godzin rozpoczęcia staży u pracodawców w ramach projektu pt. "Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja"

27 lipca 2020 roku rozpoczynają się staże zawodowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych (techników) w ramach projektu pt. "Dobry zawód - Lepsza przyszłość II edycja" realizowanego przez powiat rypiński w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z osi Priorytetowej 10 - Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 - Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 - Kształcenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej publikowana jest informacja dla stażystów z listą pracodawców i wykazem godzin rozpoczęcia staży w dniu 27 lipca 2020 roku.

Wykaz godzin rozpoczęcia staży