Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2019 r., poz. 511, poz. 1815, poz. 1571)

zwołuję

XIV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 22 stycznia (środa) 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XIV sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu w Rypinie.

c) przyjęcie protokołów z XI, XII i XIII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Podjęcie uchwał:

         a) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2020 r. (projekt uchwały – druk nr 1),

          b) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu rypińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (projekt uchwały – druk nr 2),

           c) Uchwała uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński. (projekt uchwały – druk nr 3),

       d) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński (projekt uchwały – druk nr 4),

             e) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2020 r. (projekt uchwały – druk nr 5).

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

6. Zamknięcie obrad sesji.