Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Uchwałą  nr 156/2020 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 13 stycznia 2020 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert nr 1/2020 na  wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2020 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została  w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

  1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną    z wersją elektroniczną sumę kontrolną;
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020 roku do godz. 14.00  w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – ratownictwo i ochrona ludności”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Uchwała Zarządu nr 156/2020 i regulamin konkursu

Ramowy wzór umowy

Link do generatora ofert