XII SESJA RADY POWIATU W RYPINIE    

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2019 r., poz. 511, poz. 1815 )

 

zapraszam

 

XII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 11 grudnia (środa) 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XII sesji VI kadencji Rady Powiatu.

2. Pożegnanie Pana Marka Stanisława Tyburskiego w związku z przejściem na emeryturę.

3. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

4. Podjęcie uchwał:

            a) Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 1),

            b) Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 2),

         c) Uchwała w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (projekt uchwały – druk nr 3),

       d) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński (projekt uchwały – druk nr 4),

          e) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (projekt uchwały – druk nr 5)

           f) Uchwała w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Rypiński (projekt uchwały – druk nr 6),

            g) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rypiński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (projekt uchwały – druk nr 7),

            h) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. (projekt uchwały – druk nr 8),

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

7. Zamknięcie obrad sesji.