23 października br. odbyło się przekazanie ul. Mleczarskiej. To jedna z kluczowych inwestycji – drugi etap obwodnicy Rypina (po odcinku Dylewo-Godziszewy), która została zrealizowana w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji to 4 279 938,63 zł, w tym:
- Dofinansowanie ze środków unijnych - 3 508 756,49zł
- Dofinansowanie z budżetu powiatu – 678 307,80 zł
- Dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Rypin – 250 392,48 zł
- Dofinansowanie z budżetu Gminy Rypin – 40 310,86 zł
W ramach zadania:
- przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi,
- przebudowano most na rzece „Rypienicy”,
- wzmocniono nawierzchnię jezdni drogi powiatowej poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego i wzmocniono nawierzchni geosiatką,
- przebudowano chodnik o łącznej długości 462 m,
- zbudowano ciąg pieszo – rowerowy o łącznej długości 1350 m,
- wykonano oświetlenie hybrydowe, które oświetla przejścia dla pieszych,
- wykonano oznakowania pionowe i poziome oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- odtworzono istniejące rowy odwadniające,
- wykonano pobocza.
Mamy nadzieję, że inwestycja ta poprawi komfort jazdy mieszkańców powiatu rypińskiego.