Powiat Rypiński złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Szkoła sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 22 października br. wUrzędzie Marszałkowskim w Toruniu Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, Wicestarosta Piotr Czarnecki oraz Skarbnik Powiatu Joanna Fabiszewska podpisali umowę na jego dofinansowanie. To projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie. Jego realizacja nastąpi w terminie 01.09.2019 – 30.09.2020 r.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
✅podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez realizację dodatkowych zajęć odbywających się w szkołach
✅organizację zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów, które będą rozwijały kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze oraz w zakresie języków obcych
✅podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod eksperymentu naukowego w edukacji poprzez udział w szkoleniach
✅wyposażenie pracowni informatycznej i fizycznej

Całkowita wartość projektu wynosi 251 343,75 zł, w tym wkład własny powiatu 12 870,00 zł.