Zakończenie i rozliczenie stażu

Informacja dla stażystów projektu „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” – zakończenie stażu

Rozliczenie stażu przez stażystów wyznaczone jest w terminie 13-14.08.2016 r. według podziału zamieszczonego poniżej:

13.08.2019 godz.10.30-13.00:  

- ekonomia 15 osób,

- informatyka 14 osób,

- logistyka  8 osób,

- geodezja 4 osoby.

14.08.2019 godz.10.30-13.00:  

- gastronomia 13 osób,

- technologia żywności 1 osoba,

- pojazdy samochodowe 1 osoba,

- mechanizacja rolnictwa 2 osoba,

- agrobiznes 6 osób,

- plastyk 9 osób.

 Ewentualne zmiany (odbiór w późniejszym terminie) proszę zgłaszać do biura projektu  - tel. 690 004 122

 Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty/legitymację szkolną.

Rozliczenie dokumentów polega na przekazaniu do Biura Projektu (pok. 113) uzupełnionego dzienniczka stażu (opisany każdy dzień stażu) i podpisanego przez opiekuna dzienniczka stażu oraz 2 kart listy obecności.

Liczba godzin stażu wynosi 150 co oznacza, że stażyści każdego dnia mają do przepracowania 8 godzin, natomiast w jednym z dni stażu – 6 godzin.

Dzienniczek stażu wypełnia stażysta zgodnie z faktycznie wykonywanymi czynnościami i nabywanymi umiejętnościami na podstawie opracowanego programu stażu. (tabele tygodniowe i autoewaluację).

Opiekun stażu potwierdza podpisem wraz z pieczęcią zakładu pracy każdą kartę tygodniową oraz zamieszcza ewentualne uwagi, wnioski lub potrzeby w autoewaluacji.

Na zakończenie stażu opiekun zamieszcza ocenę przebiegu stażu na stronach 30 – 31 dzienniczka.

Opiekun w swojej opinii odnosi się do wykonywanych czynności i nabytych przez stażystę umiejętności podczas całego okresu stażu.

Opinia potwierdzona jest pieczęcią zakładu pracy i czytelnym podpisem opiekuna stażysty.

UWAGA! Prawidłowo wypełniony dzienniczek stażu wraz z opinią opiekuna stażu i listami obecności jest podstawą do ukończenia stażu oraz wypłaty stypendium stażowego.

Na stronie www.powiatrypinski.pl w zakładce Strefa urzędu/ rozwój powiatu / programy i fundusze UE / Dobry zawód – Lepsza przyszłość zamieszczone zostały informacje oraz formularze dotyczące zwrotu kosztów dojazdu dla stażysty.

Wnioski o zwrot kosztów dojazdu będą przyjmowane do 26 sierpnia 2019 r.

Dokumenty:

Regulamin refundacji kosztów dojazdu uczestników staży

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie