17 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Rypinie podpisano umowę na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Dobry zawód – Lepsza przyszłość" - kurs obsługi frezarki i tokarki CNC.
Umowę podpisali: Marek Starczewski - prowadzący Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, Wicestarosta Piotr Czarnecki oraz Skarbnik Powiatu Barbara Małecka.


 

Projekt pn. Dobry zawód – Lepsza przyszłość jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 👍
Termin realizacji umowy nastąpi do 30.09.2019 r. Wartość projektu wynosi 80.400 tys. zł.