Ruszyły prace budowlane związane z przebudową i rozbudową bazy dydaktycznej służącej kształceniu zawodowemu w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Do nowopowstałych klasopracowni trafi zakupione w ramach projektu wyposażenie. Inwestycja kosztować będzie nieco ponad 1,7 mln zł, z czego 1,5 mln zł to pozyskane przez Powiat Rypiński  środki unijne.

Zespół Szkół nr 2 w Rypinie jest jedną z największych placówek oświatowych w regionie, oferującą szeroki wybór kierunków kształcenia. Wzrost liczby uczniów (w chwili obecnej uczęszcza do niej ok. 900 osób), niedostateczna infrastruktura edukacyjna przeznaczona do prowadzenia zajęć kształcenia praktycznego oraz potrzeba stworzenia pracowni odzwierciedlających realne warunki pracy w danym zawodzie sprawiły, iż władze powiatu, na wniosek dyrekcji szkoły, podjęły decyzję
o opracowaniu i złożeniu do Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku pn. „Rozbudowa i przebudowa ZS nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego”. Po pozytywnej weryfikacji dokumentu, w ostatnim dniu minionego roku, podpisano umowę  o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W marcu br. wyłoniono firmę, której powierzono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych (projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”). Wykonawcą tej części zadania jest przedsiębiorstwo „WIKSBUD” sp. z o.o. w Lipnie.

2 lipca, na terenie Zespołu Szkół nr 2, odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod plac budowy, w którym udział wzięli: Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Jan Henryk Kiełkowski, Andrzej Gajkowski – pełniący nadzór wodno-sanitarny nad budową oraz przedstawiciele firmy „WIKSBUD” – Zbigniew Sieradzki i Piotr Błaszkiewicz.

W wyniku realizacji zadania do istniejącego obiektu dobudowany zostanie trzykondygnacyjny budynek, a na każdym  jego poziomie zlokalizowane będą sale dydaktyczne, ciągi komunikacyjne oraz zaplecza sanitarne . Tym samym szkoła zyska blisko 500 m2 powierzchni użytkowej. Nowa część zostanie wyposażona w instalacje: sanitarną, elektryczną, teletechniczną, odgromową i alarmową. Podkreślić należy, że przy projektowaniu budynku uwzględniono potrzeby osób z niepełnosprawnościami: powstaną odpowiednio przystosowane toalety, zapewniono odpowiednie szerokości korytarzy i pomieszczeń,
a montowane drzwi będą bezprogowymi. Dopełnieniem prac budowlanych będzie urządzenie terenu zieleni wokół nowej części szkoły.

W dziewięciu nowych klasopracowniach (w tym sześciu pełnowymiarowych i trzech niepełnowymiarowych), pojawi się następujący sprzęt: stoliki i krzesła, biurka, tablice, projektory, ekrany projekcyjne, tablice interaktywne, laptopy dla nauczycieli oraz telewizory. Łączna wartość zaplanowanego wyposażenia wynosi ponad 200 tys. zł, a korzystać będą z niego przede wszystkim przyszli logistycy, mechatronicy, fryzjerzy, ślusarze, mechanicy pojazdów samochodowych, sprzedawcy, elektrycy i ekonomiści. Rozbudowa szkoły, stworzenie nowoczesnych sal i doposażenie placówki przyczynią się do zapewnienia wysokich standardów nauczania, pozwolą także na zapewnienie jednozmianowego systemu zajęć.

            Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 31.10.2020 r.