Już za kilkanaście dni 73 uczniów rozpocznie czterotygodniowy staż zawodowy, realizowany w ramach projektu unijnego „Dobry zawód – Lepsza przyszłość”.

Etap rozmów rekrutacyjnych, w wyniku których wyłoniono grupę tegorocznych stażystów, zakończył się w ostatnich dniach maja. W skład komisji rekrutacyjnych odpowiedzialnych za dokonanie wyboru stażystów weszli przedstawiciele Zespołu Zarządzającego projektem, szkół oraz pracodawców i przedsiębiorców. Posiedzenia komisji były okazją do poznania potencjalnych kandydatów i ich motywacji do podjęcia wakacyjnej pracy.

W dalszej kolejności zostały opracowane i skonsultowane programy stażowe,
na podstawie których 73 uczniów będzie wykonywać swoje obowiązki w następujących branżach: ekonomicznej, logistycznej, informatycznej, fryzjerskiej, żywienia i usług gastronomicznych, technologii żywności, agrobiznesu, pojazdów samochodowych, mechanizacji rolnictwa, geodezji oraz plastycznej (dla uczniów Liceum Plastycznego).

Realizacja projektu pozwoli na przeprowadzenie wysokiej jakości staży zawodowych
u kilkudziesięciu pracodawców zlokalizowanych na terenie Rypina, powiatu oraz w sąsiednich miastach. Podczas 150 godzin wakacyjnego stażu młodzi ludzie poznają praktyczną stronę zawodu, w którym się uczą, a wszelkie czynności wykonywać będą pod czujnym okiem opiekunów wyznaczonych przez zakłady pracy.

Aktualnie trwa proces zawierania umów trójstronnych, podpisywanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie, pracodawców oraz stażystów.

Powiat Rypiński jako organizator projektu zapewnia pokrycie kosztów badań lekarskich, wypłatę stypendium stażowego, ubezpieczenie NNW, odzież roboczą, refundację dla pracodawców (części wynagrodzenia opiekuna stażu) oraz refundację dla stażystów (kosztów dojazdu do miejsca pracy).

Staże są jednym z działań projektu, którego ogólna wartość wynosi 1 924 500,00 zł, w tym 1 635 825,00 zł to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje także organizację kursów, wyjazdów zawodoznawczych, zajęć pozalekcyjnych i zakup nowego wyposażenia pracowni zawodowych. Na organizację staży zawodowych zaplanowano w tym roku kwotę 292 040 zł. Realizacja  projektu potrwa do 30 września 2019 r.