W związku ze zwiększaniem liczby podmiotów działających na terenie miasta (w szczególności w podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej przy ul. Bielawki) oraz związanym z tym rosnącym natężeniem ruchu drogowego, z inicjatywy starosty rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego opracowano wstępną dokumentację przebiegu korytarza planowanej obwodnicy Rypina.

Planowany odcinek obwodnicy ma łączną długość 6,2 km i przebiega od skrzyżowania przy Zespole Szkół nr 1 przez miejscowość Starorypin Prywatny, a w dalszej części do miejscowości Godziszewy (do skrzyżowania z drogą wojewódzką Rypin-Żuromin).
W ramach prac remontowych, na trasie planuje się modernizację skrzyżowań, przebudowę istniejącego wiaduktu nad linią kolejową nr 33 (Kutno-Brodnica), wykonanie rowów odwadniających, a także działania mające na celu dostosowanie trasy do normatywnych parametrów dróg.

Wskazany odcinek jest częścią docelowej trasy obwodowej miasta, na którą składają się także istniejące już trasy, planowane do przebudowy w kolejnych latach: Godziszewy – Dylewo (realizacja w 2017 r.) oraz Głowińsk – Głowińsk, która zostanie zmodernizowana w 2018 r. 
Budowa obwodnicy umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego (szczególnie pojazdów ciężarowych) oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu uczestników dróg, poprawę warunków środowiskowych, jak również zmniejszenie natężenia ruchu drogowego.

Szacowana wartość projektu to 16 900 000 zł, z czego 16 500 000 zł to koszty robót budowlanych, a  400 000 zł to kalkulowany koszt wykupu gruntów na potrzeby realizacji zadania.
 Starosta rypiński Zbigniew Zgórzyński będzie podejmować rozmowy z władzami województwa kujawsko-pomorskiego, miasta Rypin oraz gminy Rypin, mające na celu ustalenie poziomu partycypacji w kosztach budowy obwodnicy.

Pełna dokumentacja zostanie opracowana w 2018 r., natomiast realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.

MAPA