Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 6/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie o naborze do konkursu nr 6/2017

Formularz zgłoszeniowy nr 6/2017

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury

Uchwałą  nr 289/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 21 czerwca 2017 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert na  wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury.

 Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została    w wysokości 5 280,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

 Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania  z generatora).

 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 lipca 2017 roku do godz. 15.00    w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro)   z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – kultura”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu w tym regulamin konkursu, link do generatora ofert, ramowy wzór umowy oraz inne wzory dokumentów znajdują się poniżej

Regulamin konkursu nr 6

Ramowy wzór umowy

Generator ofert

Procedury zlecania, realizacji, rozliczania i kontroli zadań publicznych

Karta oceny oferty 

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

 Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu dnia 26 kwietnia 2017 roku podjął uchwały w sprawie wyboru ofert w następujących otwartych konkursach ofert:

- konkursie ofert nr 3/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych,

- konkursie ofert nr 4/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury,

- konkursie ofert nr 5/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „ Sport dzieci i młodzieży”.

Z podmiotami, których oferty zostały wybrane w konkursie zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Uchwały Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyboru ofert:

Uchwała nr 277/2017

Uchwała nr 278/2017

Uchwała nr 279/2017

 

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowych

Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabory na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert:

- nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

- nr 4/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury.

 - nr 5/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”.

Ogłoszenia o naborach oraz formularze zgłoszeniowe w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie o naborze do konkursu nr 3/2017

Ogłoszenie o naborze do konkursu nr 4/2017

Ogłoszenie o naborze do konkursu nr 5/2017

Formularz zgłoszeniowy nr 3/2017

Formularz zgłoszeniowy nr 4/2017

Formularz zgłoszeniowy nr 5/2017

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych

Uchwałą  nr 259/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 marca 2017 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert na  wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku                 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

 Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została    w wysokości 4854,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote).

 Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 marca 2017 roku do godz. 15.00  w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro)  z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – ochrona i promocja zdrowia oraz wspieranie osób niepełnosprawnych”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu w tym regulamin konkursu, link do generatora ofert, ramowy wzór umowy oraz inne wzory dokumentów znajdują się poniżej.

Regulamin konkursu nr 3

Ramowy wzór umowy

Generator ofert

Procedury zlecania, realizacji, rozliczania i kontroli zadań publicznych

Karta oceny oferty

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 4/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury

Uchwałą  nr 260/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 marca 2017 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert na  wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury.

 Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została    w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

 Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania  z generatora).

 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 marca 2017 roku do godz. 15.00    w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro)   z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – kultura”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu w tym regulamin konkursu, link do generatora ofert, ramowy wzór umowy oraz inne wzory dokumentów znajdują się poniżej

Regulamin konkursu nr 4

Ramowy wzór umowy

Generator ofert

Procedury zlecania, realizacji, rozliczania i kontroli zadań publicznych

Karta oceny oferty 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 5/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”

Uchwałą  nr 261/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 8 marca 2017 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert na  wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”.

 Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została    w wysokości 14 380,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

 Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

1. Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 marca 2017 roku do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Sport dzieci i młodzieży”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu w tym regulamin konkursu, link do generatora ofert, ramowy wzór umowy oraz inne wzory dokumentów znajdują się poniżej

Regulamin konkursu nr 5

Ramowy wzór umowy

Generator ofert

Procedury zlecania, realizacji, rozliczania i kontroli zadań publicznych

Karta oceny oferty


 

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

 Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu dnia 15 lutego 2017 roku podjął uchwały w sprawie wyboru ofert w następujących otwartych konkursach ofert:

- konkursie ofert nr 1/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,

- konkursie ofert nr 2/2017 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego   w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „ Sport dzieci i młodzieży”.

Z podmiotami, których oferty zostały wybrane w konkursie zostaną podpisane umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych.

Uchwały Zarządu Powiatu w Rypinie w sprawie wyboru ofert:

Uchwała nr 257/2017

Uchwała nr 258/2017

 


Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej - konkurs nr 1/2017

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej - konkurs nr 2/2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Uchwałą  nr 246/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 stycznia 2017 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert na  wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została  w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

1.       Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;

2.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 stycznia 2017 roku do godz. 15.00  w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – ratownictwo i ochrona ludności”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.

Szczegóły dotyczące konkursu w tym regulamin konkursu, link do generatora ofert, ramowy wzór umowy oraz inne wzory dokumentów znajdują się poniżej.

Regulamin konkursu nr 1

Ramowy wzór umowy

Generator ofert

Procedury zlecania, realizacji, rozliczania i kontroli zadań publicznych

Karta oceny oferty


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”

Uchwałą  nr 247/2017 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 stycznia 2017 roku ogłoszony został otwarty  konkurs ofert na  wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”.

 Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, określona została  w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

 Oferty w ramach ogłoszonego konkursu należy składać w następujący sposób:

1.       Elektronicznie za pomocą generatora ofert dostępnego na stronie internetowej powiatu rypińskiego (www.powiatrypinski.pl, zakładka organizacje pozarządowe, generator ofert) oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z generatora zawierający zgodną z wersją elektroniczną sumę kontrolną;

2.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu w Rypinie, dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w formie papierowej (bez potrzeby korzystania z generatora).

 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 stycznia 2017 roku do godz. 15.00  w Starostwie Powiatowym w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin (sekretariat – II piętro) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Sport dzieci i młodzieży”.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rypinie lub data stempla pocztowego.


Szczegóły dotyczące konkursu w tym regulamin konkursu, link do generatora ofert, ramowy wzór umowy oraz inne wzory dokumentów znajdują się poniżej

Regulamin konkursu nr 2

Ramowy wzór umowy

Generator ofert

Procedury zlecania, realizacji, rozliczania i kontroli zadań publicznych

Karta oceny oferty

poleć artykuł wersja do druku  

 
Copyright © 2007 by Logonet

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X